Skip to main content

Van harte welkom op de website van De Bron, school met de Bijbel

Waar staan wij voor?

Onze school is in de eerste plaats een onderwijsomgeving. Onderwijs is onze eerste taak. Daarnaast is opvoeding ook een belangrijk aspect, dat nauw verbonden is met het onderwijs.

Visie van de school

De Bron is een protestants-christelijke basisschool. De Bijbel is de Bron waaruit wij leven. Jezus Christus is onze Gids, Hij wijst ons de weg door het leven. Het onderwijzen, opvoeden en vormen van kinderen vanuit een christelijke levensvisie staat daarom centraal. In de omgang met de kinderen willen we Gods liefde uitstralen. Daarom zijn kernwaarden die wij aan de kinderen willen doorgeven: liefde, respect, geborgenheid, oog voor elkaar en samenwerking.

Daarbij hoort ook het leren verantwoordelijk te zijn voor de houding naar zichzelf, medemensen en het zorgvuldig omgaan met de wereld, als schepping van God.

Missie van de school

Samen werken is op De Bron heel belangrijk. Samen werken met leerlingen, ouders en leerkrachten. Kinderen leren samen, van elkaar en met elkaar. Leerkrachten werken samen met ouders, collega’s en deskundigen. Samen gaan we voor de maximale ontwikkeling van elk kind. Een positief leer- en werkklimaat staat bij ons boven aan. Kinderen, ouders en leerkrachten moeten zich veilig weten en een basis van vertrouwen voelen.

DE BRON: SAMENWERKEN AAN EEN GOEDE BASIS!

Wat willen wij bereiken?

Elk kind is uniek en mag zich gezien weten, zoals het is. De leerkrachten begeleiden de leerlingen om zo goed mogelijk tot ontwikkeling te komen. Elk kind met eigen talenten en mogelijkheden. Daarom wordt zoveel mogelijk tegemoetgekomen aan wat elk kind nodig heeft, binnen de grenzen van de mogelijkheden van de school. De leerlingen worden zo goed mogelijk voorbereid op hun plaats in de samenleving, als een waardevolle deelnemer aan onze maatschappij.

Wij streven ernaar:

 • dat er liefde en eerbied is voor God
 • dat er liefde en respect is voor elkaar
 • dat de kinderen en het team zich veilig en geborgen voelen
 • dat er verantwoordelijk en zorgzaam met elkaar wordt omgegaan
 • dat er respectvol met de schepping wordt omgegaan
 • dat er rekening wordt gehouden met het unieke van elk kind
 • dat leerkrachten, leerlingen en ouders elkaar accepteren en respecteren

Hoe bereiken we dat?

Het zijn de mensen voor de klas die uiteindelijk zorgdragen voor de kwaliteit van de school. We steken dan ook veel tijd in scholing (om de deskundigheid te vergroten) en teambuilding (voor een goede onderlinge sfeer). Bovendien nemen we regelmatig met elkaar ons onderwijssysteem onder de loep. Dit gebeurt tijdens teamvergaderingen en studiedagen waarin regelmatig een aspect van onze manier van werken wordt besproken.

We werken met de methode KANJERTRAINING. Daarin zijn de volgende basisafspraken belangrijk:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • We werken samen
 • We hebben plezier
 • We doen allemaal mee

Download: Ondersteuningsprofiel, pestprotocol, gedragsprotocol, Burgerschap, identiteitsnota, Rapport inspectie 2019.

Het schoolgebouw

De Bron is een gezellige dorpsschool in Gouderak. Wij zijn gevestigd in een modern multifunctioneel gebouw, Het Rak. Dit gebouw biedt plaats aan twee basisscholen, de peuterspeelzaal, de openbare bibliotheek en de gymzaal. Ook is de buitenschoolse opvang (voor en na schooltijd) in het gebouw aanwezig.

Links: Peuterspeelzaal, Bibliotheek en Kinderopvang

Groepen

Wij werken met gecombineerde groepen, daarnaast worden er regelmatig kinderen buiten de groep begeleid, voor extra hulp of extra uitdaging.

Naast het reguliere lesprogramma is er aandacht voor het werken met ICT, in groep 6 worden alle leerlingen opgeleid voor het typediploma. Ook halen de leerlingen op school het Jeugd-EHBOdiploma.

Team

Ons team is een groep enthousiaste en betrokken mensen. Bestaande uit een directeur, intern begeleider, leerkrachten en onderwijsassistenten.

PCPO Krimpenerwaard

De Bron maakt deel uit van de Stichting PCPO Krimpenerwaard. Deze stichting verzorgt christelijk onderwijs in 6 plaatsen van de gemeente Krimpenerwaard vanuit het motto: Geloof in Onderwijs.

Deze Stichting verzorgt christelijk onderwijs in 6 plaatsen van de gemeente Krimpenerwaard vanuit de kernwoorden identiteit en kwaliteit.

Link naar de website http://www.pcpokrimpenerwaard.nl/